Algemene Voorwaarden

1.Elke levering zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar verzending als

aanvaard beschouwd worden.

Gebreken aan een deel van het geleverde materiaal geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

De gedeeltelijke benutting van het geleverde materiaal heeft eveneens de onvoorwaardelijke en totale aanvaarding

van de volledige levering tot gevolg.

2.Indien de verantwoordelijkheid van de verkoper kan weerhouden worden m.b.t. gebreken in het geleverde

materiaal, blijft deze verantwoordelijkheid beperkt tot de teruggave van het gebrekkige materiaal en terugbetaling

van de door de koper betaalde prijs, enkel voor het gebrekkige materiaal.

3.Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, ook in geval van faillissement, totdat een algehele

betaling is tussengekomen, eventueel aangevuld met de conventionele intresten en het schadebeding (zie verder).

4.De levering van de goederen in kwestie gebeurt onder de algehele verantwoordelijkheid van de koper, dewelke

derhalve verantwoordelijk is voor eventuele schade toegebracht aan de materialen tijdens de levering.

5.Alle facturen zijn betaalbaar op de burelen van de verkoper te Lommel en dit uiterlijk binnen dertig dagen na

factuurdatum.

6.Bij niet-betaling uiterlijk op de vervaldag begint van rechtswege en zonder enige ingebrekenstelling een verwijlintrest te

lopen van 15% per jaar.

7.Bij wanbetaling heeft de verkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling, omeen forfaitaire schadevergoeding van 15%

van het factuurbedrag aan te rekenen, dit met een minimum van 65 euro.

8.Alle betalingen aan de verkoper dienen door de koper te gebeuren in euro, zodanig dat enige valutakosten ten laste vallen

van de koper zodanig dat het netto faktuurbedrag integraal dient ontvangen te worden door de verkoper.

9.De koper aanvaardt uitdrukkelijk dat een te late levering geen aanleiding kan geven tot betaling van enige schadevergoeding

door de verkoper.

10.Alle betwistingen behoren zonder enige uitzondering tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het Gerechterlijk

arrondissement Hasselt (België), dit eveneens voor buitenlandse leveringen.